การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2 มีนาคม 2567

2 มี.ค. 2567 13:01:26

...
...
...
...
...
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน
 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น และเปิดโอกาสให้ตนเองในการได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง สวัสดิการ หรือความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน อีกทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและผลิตภาพในการผลิตสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นแก่   นักลุงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย