การแสดงผล

+
-

ค่าแรงขั้นต่ำ

15 ก.พ. 2567 09:31:25

...

อัตราค่าจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567