การแสดงผล

+
-

การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายการข้อมูล

1.แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2564

2.เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมคุณธรรม

3.ผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2564

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564

5.รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

6.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564

7.1 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

7.2 หนังสือแจ้งเวียน

8.คู่มือการใช้ทรัพย์ทางราชการ

9.มาตรการและแนวปฏิบัติในการร้องเรียน

10.คู่มือการขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

11.คู่มือการใช้โทรศัพท์

12.คู่มือการใช้รถราชการ

ไฟล์แนบ :: 36_File_ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมฯ_23032564101535_.zip ดาวน์โหลด