การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
97 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 308
98 รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 90/2561 411
99 เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 790
100 ขอเผยแพร่งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 509
101 แบบสำรวจคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานฯ(กพรปจ.) ครั้งที่ 2/2560 813
102 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 380
103 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 389
104 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 693
105 ใบสมัคร 1,281
106 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 668
107 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 300
108 แผนปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง 1,427