การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
97 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 303
98 ใบสมัครโครงการเพิ่มผลิตภาพ ปี 61 610
99 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 362
100 แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2560-2564 605
101 เอกสารประกอบการฝึก 3DS Max 2013 811
102 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 336
103 รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 90/2561 436
104 เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 857
105 ขอเผยแพร่งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 536
106 แบบสำรวจคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานฯ(กพรปจ.) ครั้งที่ 2/2560 876
107 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 416
108 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 422