การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
97 เอกสารประกอบการยื่นขอรับการประเมินฯ และตั้งศูนย์ประเมินฯ 4,575
98 ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดลำปาง 325
99 เอกสารประกอบการฝึกอบรม Solidworks 1,673
100 เอกสารประกอบการฝึกอบรม AutoCAD 2,981
101 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน 3,189
102 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 1,921
103 แผ่นพับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง 778
104 ข้อมูลวิทยากรและสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรมจังหวัดลำปาง 305
105 การเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว 15,053
106 คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 3,562
107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งข่งฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 14,280
108 ใบสมัครฝึกอบรม 683