การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
85 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 289
86 รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 90/2561 389
87 เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 719
88 ขอเผยแพร่งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 489
89 แบบสำรวจคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานฯ(กพรปจ.) ครั้งที่ 2/2560 773
90 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 353
91 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 365
92 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 671
93 ใบสมัคร 1,243
94 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 646
95 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 276
96 แผนปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง 1,388