การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 311
50 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 378
51 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 453
52 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 330
53 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 279
54 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 355
55 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 376
56 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 506
57 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 319
58 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 374
59 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 449
60 แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนากำลังคน 475