การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 457
38 แบบแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2565-2570 592
39 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 419
40 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 915
41 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยน 2564 891
42 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 358
43 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง 462
44 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 480
45 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 382
46 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 389
47 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 541
48 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 462