การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 291
38 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 301
39 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 446
40 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 263
41 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 311
42 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 390
43 แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนากำลังคน 425
44 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 209
45 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดฝึกอบรม 311
46 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน 278
47 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 498
48 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 408