การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 151
26 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 160
27 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 137
28 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 158
29 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 385
30 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 198
31 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 219
32 แบบฟอร์มแผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2565 302
33 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 254
34 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 603
35 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 674
36 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 235