การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง 381
26 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 411
27 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 315
28 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 313
29 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 470
30 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 387
31 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 194
32 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 246
33 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 324
34 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 395
35 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 270
36 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 214