การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 แบบฟอร์มแผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2565 224
14 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 162
15 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 321
16 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 415
17 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 157
18 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 479
19 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 323
20 แบบแผนปฏิบัติการรองรับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2565-2570 466
21 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 323
22 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 661
23 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยน 2564 676
24 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 289