การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
109 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 313
110 แผนปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำปาง 1,455
111 เอกสารประกอบการยื่นขอรับการประเมินฯ และตั้งศูนย์ประเมินฯ 5,035
112 ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดลำปาง 363
113 เอกสารประกอบการฝึกอบรม Solidworks 1,719
114 เอกสารประกอบการฝึกอบรม AutoCAD 3,166
115 แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน 3,541
116 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 2,162
117 แผ่นพับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง 811
118 ข้อมูลวิทยากรและสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรมจังหวัดลำปาง 335
119 การเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว 15,734
120 คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 3,884