การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2567 8
2 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2567 16
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2567 41
4 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567 73
5 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 64
6 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 69
7 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 65
8 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 62
9 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 79
10 เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 87
11 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 92
12 ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม 92