การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.10 ลำปาง ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่ 1/2565 สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผลิตคอนกรีตบล็อกแบบอัตโนมัติ ระดับ1

25 ส.ค. 2565

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางวีรยา รัตนนิตย์) ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นแผนตรวจราชการ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

23 ส.ค. 2565

สพร.10 ลำปาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

18 ส.ค. 2565

สพร.10 ลำปาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

18 ส.ค. 2565

สพร.10 ลำปาง ร่วมบรรยายและแนะแนวการฝึกอาชีพ "พัฒนาคน พัฒนางาน ร่วมสานฝัน กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง" ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

17 ส.ค. 2565

สพร.10 ลำปาง ดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผลิตคอนกรีตบล็อกแบบอัตโนมัติ ระดับ1

15 ส.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

15 ส.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการสร้างโอกาสและการสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง

15 ส.ค. 2565

สพร. 10 ลำปาง เปิดฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการสร้างโอกาสและการสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง

9 ส.ค. 2565