การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมหารือร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อบูรณาการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

30 พ.ย. 2566 14:55:27

...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ร่วมประชุมเพื่อหารือการบูรณาการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบ การยกระดับให้สูงขึ้น (Upskill) การพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ (Reskill) และการพัฒนาทักษะใหม่ (Newskill) ณ ห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง