การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ร่วมหารือองค์กรภาครัฐ องค์การมหาชน เพื่อบูรณาการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างชุมชน

30 พ.ย. 2566 14:54:37

...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประธานในการประชุม เพื่อหารือการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง และสมาคมพลังงาน ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เพื่อบูรณาการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างชุมชน การนำนวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมือง และชนบทในจังหวัดลำปาง