การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปางให้กับหน่วยงานภาคการศึกษาจังหวัดลำปาง

29 พ.ย. 2566 09:09:15

...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปางให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนว จำนวน 101 แห่ง 202 คน ซึ่งพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแห่งนี้ จำนวน 145 คน และระบบวีดิทัศน์ทางไกล VDO Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM จำนวน 57 คน โดยมีนางรุ่งรัตน์ มณีโชติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยในการประชุมชี้แจงในวันนี้?ได้เชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่ เริ่มต้นโครงการฯ จนถึงสิ้นสุดโครงการ