การแสดงผล

+
-

รับสมัครบุคคลและเยาวชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

“ส่งเสริมสตรี ผ้าถิ่นพื้นเมือง สู่อาชีพสร้างรายได้ ”

คุณสมบัติและสิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

1. สตรี อายุระหว่าง 18 - 59 ปี ที่มีความสนใจผ้าพื้นเมือง มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ

2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (5-6, 12-13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.)

   

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน

08 6471 5245     นายสันต์ สอิ้งทอง

กรุณาแจ้งแบบตอบรับการฝึกอบรมภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565

 

สมัครได้ที่ 

https://forms.gle/e18q1Q7AD5LPFApg9