การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ นางสมพร ดวงแก้ว มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 พ.ค. 2566 13:39:00

...
...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ นางสมพร ดวงแก้ว มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการแนะแนวทางการฝึกอาชีพและสาธิตการฝึกอาชีพหลักสูตรการทำซิลค์สกรีน และดนตรีบำบัด เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 51 คน