การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่

20 ม.ค. 2566 11:22:35

...
...
วันที่ 18 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่ (ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่) ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ คือ
1. บริษัท กระบี่บ้านช้าง จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้ามีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์) ตั้งอยู่เลขที่ 15/8 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ แรงงานจำนวน 50 คน (สัญชาติไทย 35 คน สัญชาติเมียนมา 15 คน)
2. บริษัท อิปัน จำกัด (ประกอบธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค – บริโภค) ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แรงงานจำนวน 47 คน (สัญชาติไทย 43 คน สัญชาติพม่า 4 คน)
การตรวจสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสถานประกอบกิจการรับทราบถึงการดูแลและปฏิบัติกับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย คุ้มครองแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงาน บังคับใช้กฎหมายโดยการตรวจสอบและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่เข้าโดยเมืองโดยผิดกฎหมาย ตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงาน และเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้แรงงานกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์