การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ และสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการจ้างงานคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

18 ม.ค. 2566 11:37:29

...
...
วันที่ 17 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ และสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการจ้างงานคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 2 ราย คือ นางสาวพนิดา แก้วเจือ มารดาผู้พิการทางสติปัญญา ได้รับสิทธิจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านสะพานพน ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ และนายสิทธิชัย บุญสนอง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับสิทธิการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยการสอน ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านดินนา ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามการจ้างงานคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ ดำเนินโครงการโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการให้เปลี่ยนมาใช้การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม แทนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป้าหมายเพื่อช่วยคนพิการมีงานทำ มีรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ยังมีทั้งศักยภาพ และความต้องการในการทำงาน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ อย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่ผู้พิการต่อไป