การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

27 ก.ค. 2565 13:39:44

...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานดำเนินการสำรวจพื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ รร.บ้านคลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่