การแสดงผล

+
-

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานออกพื้นที่ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

27 ก.ค. 2565 10:35:23

...
...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานออกพื้นที่ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ณ อ.ปลายพระยา อ.เมือง จ.กระบี่