การแสดงผล

+
-

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

18 ก.พ. 2558

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ