การแสดงผล

+
-

การประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนจังหวัดกระบี่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

26 ม.ค. 2567 10:38:23

...
...
...
วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น.  นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนจังหวัดกระบี่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมจุดเน้น และเพื่อให้การบันทึกข้อมูลแผนและผลการพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดกระบี่มีความถูกต้อง  
ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมจำนวน  18 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 22 คน 
ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่