การแสดงผล

+
-

นโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ที่  057/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เรื่อง นโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

 

 

 

 

ไฟล์แนบ :: 487_File_คำสั่งนโยบายและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส_02092565143946_.pdf ดาวน์โหลด