การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ รอบที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 61
14 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 139
15 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 129
16 งบทดลอง งวดที่ 1 - 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 132
17 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 และ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 674
18 สรุปผลการพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 141
19 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 130
20 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 250
21 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 261
22 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 206
23 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 196
24 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 144