การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 10
2 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 11
3 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 10
4 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 99
5 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 82
6 จำาแนกและกาหนดระดับความรู้ความสามารถ และกาหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม กับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 107
7 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.PDF 113
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับรองความรู้ความสามารถ 78
9 แบบ คร.4 แบบคำขอมีสมุดประจำตัวและบันทึกข้อ 63
10 คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 33
11 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 56
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ รอบที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2565 69