การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ทุนฝึกอาชีพ

25 พ.ค. 2564

รับสมัคร หลักสูตรการจัดการทางเทคนิคและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

9 เม.ย. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

29 มี.ค. 2564

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 มี.ค. 2564

รับรอง ประเมิน

24 มี.ค. 2564

ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เน้นย้ำเรื่องการให้บริการประชาชน และการทำงานอย่างโปรงใส ต่อต้านการทุจริต

11 ก.พ. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564

11 ก.พ. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณณ พ.ศ.2564

20 ม.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ

15 ม.ค. 2564