การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564

11 ต.ค. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ จัดทำสุขาลอยน้ำ

8 ต.ค. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

8 ต.ค. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ รับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1-2565

5 ต.ค. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

13 ก.ย. 2564

สนพ.กาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

10 ก.ย. 2564

ประชุมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เน้นย้ำเรื่องการให้บริการประชาชน และการทำงานอย่างโปรงใส ต่อต้านการทุจริต รอบที่2

10 ก.ย. 2564

การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ประจำปี 2564

24 ก.ค. 2564

มาตรการเยียวยาแรงงานต่างด้าวช่วงโควิด-19

24 ก.ค. 2564