การแสดงผล

+
-

ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน ตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน เพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17 ม.ค. 2565 00:00:00

...

ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน ตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน เพื่อใช้วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกลิงค์เพื่อตอบแบบสำรวจ https://ldls.mol.go.th/survey