การแสดงผล

+
- ไทย

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์