การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 478
50 สรุป ผลและแผนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (2562 - 2564) 472
51 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 349
52 แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,551
53 หลักสูตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 290
54 แนวทางการจัดทำโครงการ ตามร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 775
55 คู่มือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 และ คู่มือแนวทาง 65 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 3,396
56 ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างสีทาอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 350
57 รายงานฉบับสมบูรณ์การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 345
58 รายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 316
59 เอกสารผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 1,180
60 คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลแห่งชาติ eMENSCR และ คู่มือ การนำเข้าโครงการ EMENSCR 460