การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
49 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 619
50 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 233
51 ฺBanner ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 378
52 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 432
53 หลักสูตรร่วมกับบริษัท เอ็ดวิงส์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด 350
54 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2551 473
55 แผนการพัฒนา ฝีมือแรงงาน ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 709
56 ประสิทธิภาพการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 166
57 หลักสูตรร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 191
58 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,373
59 คู่มือการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 262
60 ตัวอย่างการเชื่อมโยงโครงการกับองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย 313