การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2551 450
38 แผนการพัฒนา ฝีมือแรงงาน ประจา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 689
39 ประสิทธิภาพการผลิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 152
40 หลักสูตรร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 173
41 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,363
42 คู่มือการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 250
43 ตัวอย่างการเชื่อมโยงโครงการกับองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทย 299
44 ร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 488
45 หลักสูตรร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) 338
46 หลักสูตรร่วมกับบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด 783
47 หลักสูตรร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 235
48 แผนพัฒนาฝีมือแรงงานรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 558