การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 คู่มือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 และ คู่มือแนวทาง 65 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 2,779
38 ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างสีทาอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 223
39 รายงานฉบับสมบูรณ์การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 291
40 รายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 238
41 เอกสารผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 929
42 คู่มือการใช้งานระบบติดตามผลแห่งชาติ eMENSCR และ คู่มือ การนำเข้าโครงการ EMENSCR 294
43 หลักสูตรร่วมกับบริษัท บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 286
44 หลักสูตรร่วมกับมหาวิยาลัยราชภัฏ 12 แห่งและสมาคมโลจิสติกส์ 5,102
45 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 526
46 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 470
47 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 253
48 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 150