การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 289
38 สรุปผลงาน รอบ 6 เดือน งบประมาณ ปี 2565 191
39 ผลปฏิบัติการกองแผนงานและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2564 516
40 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 506
41 แผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงานและสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 621
42 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 229
43 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 480
44 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 205
45 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 171
46 สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 467
47 สรุป ผลและแผนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (2562 - 2564) 457
48 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 334