การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 284
26 แผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงานและสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 422
27 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 155
28 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 261
29 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 140
30 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 139
31 สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 384
32 สรุป ผลและแผนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (2562 - 2564) 350
33 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 273
34 แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,305
35 หลักสูตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 189
36 แนวทางการจัดทำโครงการ ตามร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 555