การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 สรุปรายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 125
26 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 85
27 หลักสูตรร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน 135
28 แผนปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน กระทรวงแรงงาน งบประมาณ พ.ศ. 2566 180
29 ตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 162
30 หลักสูตรร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 646
31 หลักสูตรร่วมกับบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 44
32 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA) 33
33 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 151
34 วุฒิบัตรร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค 68
35 ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3 และ 1.6 เผยแพร่ 83
36 รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 132