การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 หลักสูตรร่วมกับบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 14
14 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA) 7
15 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 49
16 วุฒิบัตรร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค 23
17 ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3 และ 1.6 เผยแพร่ 39
18 รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 48
19 คู่มือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 700
20 รับสมัครผู้แทนสภาองค์การนายจ้างและผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 162
21 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด 48
22 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 164
23 สรุปผลงาน รอบ 6 เดือน งบประมาณ ปี 2565 154
24 ผลปฏิบัติการกองแผนงานและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2564 308