การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 122
14 สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 352
15 สรุป ผลและแผนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (2562 - 2564) 308
16 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 233
17 แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,170
18 หลักสูตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 155
19 แนวทางการจัดทำโครงการ ตามร่างแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 483
20 คู่มือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2565 และ คู่มือแนวทาง 65 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 2,517
21 ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างสีทาอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 174
22 รายงานฉบับสมบูรณ์การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 250
23 รายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 193
24 เอกสารผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 837