การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 หลักสูตรร่วมกับบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 57
14 คู่มือปฏิบัติงานการประสานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ 95
15 หลักสูตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 81
16 รายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 255
17 รายงานฉบับสมบูรณ์ติดตามและประเมินผลโครงการตาม แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 209
18 ไดอะรี่่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานปี 66 270
19 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,755
20 หลักสูตรร่วมกับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 257
21 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 69
22 สรุปผลการดำเนินงานการฝีมือแรงงาน รอบ 4 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 104
23 สรุปผลการดำเนินงานการฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 98
24 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 443