การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1
2 คู่มือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 95
3 รับสมัครผู้แทนสภาองค์การนายจ้างและผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ 39
4 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด 25
5 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 31
6 สรุปผลงาน รอบ 6 เดือน งบประมาณ ปี 2565 128
7 ผลปฏิบัติการกองแผนงานและสารสนเทศประจำปี พ.ศ. 2564 272
8 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 254
9 แผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงานและสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 386
10 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 139
11 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 223
12 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 134