การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 86
2 หลักสูตรร่วมกับบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 13
3 วุฒิบัตรร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 8
4 สรุปผลการดำเนินงานการฝีมือแรงงาน รอบ 4 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13
5 สรุปผลการดำเนินงานการฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
6 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 86
7 สรุปรายงานประจำปีและสถิติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20
8 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22
9 หลักสูตรร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน 29
10 แผนปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน กระทรวงแรงงาน งบประมาณ พ.ศ. 2566 68
11 ตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 81
12 หลักสูตรร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 176