การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 2/2565

31 พ.ค. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

27 พ.ค. 2565

การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2565

26 พ.ค. 2565

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 พ.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

5 พ.ค. 2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 1/2565

29 เม.ย. 2565

การประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

27 เม.ย. 2565

พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 เม.ย. 2565

การประชุมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

18 เม.ย. 2565