การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

8 ก.ย. 2565

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานนวดแผนไทย

7 ก.ย. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง

5 ก.ย. 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ก.ย. 2565

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนส่งสินค้า

1 ก.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 3/2565

1 ก.ย. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง

30 ส.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

28 ส.ค. 2565

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ

25 ส.ค. 2565