การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 5/2565

15 พ.ย. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ผู้จัดส่งอาหาร และผู้จัดส่งพัสดุ

9 พ.ย. 2565

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 4/2565

19 ต.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนากำลังแรงงาน

11 ต.ค. 2565

การประชุมหารือแนวความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด

30 ก.ย. 2565

การประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ

29 ก.ย. 2565

การส่งเสริมการทำกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) กองแผนงานและสารสนเทศ

24 ก.ย. 2565

การร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565

23 ก.ย. 2565

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิต และพัฒนากำลังคนของประเทศ E - Workforce Ecosystem Platform

14 ก.ย. 2565