การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ศิษย์พระดาบสและลูกพระดาบส

15 พ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

15 พ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต

13 พ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

8 พ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านภาษาต่างประเทศ

31 ต.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้จัดส่งอาหารและผู้จัดส่งพัสดุ

27 ต.ค. 2566

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำในต่างประเทศ

26 ต.ค. 2566

พิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแรงงานโครงการพัฒนาอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร

20 ต.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง

19 ต.ค. 2566