การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต

1 ก.พ. 2567

การประชุมเตรียมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

25 ม.ค. 2567

การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานภายใต้คณะกรรมการจัดประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง)

24 ม.ค. 2567

การประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง

19 ม.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

18 ม.ค. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา

16 ม.ค. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 ม.ค. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการและก่อนปลดประจำการ

5 ม.ค. 2567

การประชุมแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ

27 ธ.ค. 2566