การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศของ สนพ.เพชรบูรณ์

27 ก.ค. 2566

ประชุมติดตามโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

26 ก.ค. 2566

ประชุมติดตามโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

26 ก.ค. 2566

การเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศของ สพร.9 พิษณุโลก

26 ก.ค. 2566

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท

26 ก.ค. 2566

การเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศของ สนพ.อุทัยธานี

25 ก.ค. 2566

ประชุมติดตามโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

24 ก.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการพัฒนาฝีมือแรงงาน

13 ก.ค. 2566

ประชุมติดตามโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

11 ก.ค. 2566