การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

30 พ.ย. 2566

ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 2567

23 พ.ย. 2566

การสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในพื้นที่จังหวัดให้สอดรับภารกิจ กพร.ปช.

20 พ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ศิษย์พระดาบสและลูกพระดาบส

15 พ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

15 พ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต

13 พ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

8 พ.ย. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านภาษาต่างประเทศ

31 ต.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้จัดส่งอาหารและผู้จัดส่งพัสดุ

27 ต.ค. 2566