การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) ของ สพร.37 บุรีรัมย์

31 มี.ค. 2566

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU) ของ สนพ.สุรินทร์

30 มี.ค. 2566

การประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

28 มี.ค. 2566

พิธีแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ”

27 มี.ค. 2566

การประชุมหารือแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล

23 มี.ค. 2566

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 มี.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

13 มี.ค. 2566

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ”

7 มี.ค. 2566

การประชุมเตรียมจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ”

3 มี.ค. 2566