การแสดงผล

+
-

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

29 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
29 พ.ค.66 เวลา 14.00 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกประเทศไทย ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย บาร์เทนเดอร์ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการนวด เพื่อให้แรงงานมีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจัดส่งพนักงานเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม พนักงานนวดไทย โดยได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อให้เป็นบุคลากรมีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว