การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

13 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
13 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าพบนายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะบูรณาการการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงาน เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกำลังแรงงานในชุมชน เป็นต้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะนำร่องฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) และใช้โรงเรียนฝึกอาชีพเป็นหน่วยประสานและฝึกอบรม ส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร