การแสดงผล

+
-

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ”

7 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 มี.ค.66 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ภายใต้หัวข้อ “ศึกษาธิการ-แรงงาน ร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ” โดยมีนายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแถลงผลงานความร่วมมือ จัดนิทรรศการความร่วมมือ เช่น ระบบฐานข้อมูล Big Data และส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาหลักสูตร บุคลากรและครูผู้สอน การทดสอบ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและพัฒนางานในการจัดการอาชีวศึกษาด้านทวิภาคี และการแข่งขันฝีมือแรงงาน รวมถึงมหกรรมตลาดนัดแรงงาน กำหนดจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี