การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือและสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ

1 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1 ธ.ค.65 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือและสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ โดยมีนายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ