การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

22 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
22 พ.ย. 2565 เวลา 14.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทั้งสองหน่วยจะร่วมกันจัดฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงด้านทวิภาคีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อนำไปสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และเทียบโอนหน่วยกิตของสถานศึกษา การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และการลงนามความร่วมมือ โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน