การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 5/2565

15 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ระหว่างหน่วยงาน พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม บุคลากร ครูผู้สอน จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ เป็นต้น รวมถึงมีการเตรียมการจัดนิทรรศการและแถลงข่าวเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละด้านอีกด้วย โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ