การแสดงผล

+
-

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิต และพัฒนากำลังคนของประเทศ E - Workforce Ecosystem Platform

14 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หน่วยงานในเครือข่ายรวม 53 หน่วย โดยมี นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก หน่วยงานทั้ง 53 หน่วย จะร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป