การแสดงผล

+
-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

8 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ และดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม การลงนามดังกล่าวก็เพื่อพัฒนาหลักสูตร จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เบื้องต้นมีแผนการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่นักศึกษา ในสาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง จำนวน 70 คน สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า จำนวน 75 คน สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน จำนวน 63 คน รวมทั้งสิ้น 208 คน และนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับทักษะฝีมือสู่มาตรฐานวิชาชีพ และยังส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ชลบุรี และระนอง ซึ่งให้บริการทดสอบแก่นักศึกษา กำลังแรงงาน และประชาชนทั่วไป ใน 4 สาขา ได้แก่ (1) สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1-2 (2) สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1-2 (3) สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1-2 และ (4) สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้า