การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานนวดแผนไทย

7 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
7 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. กองแผนงานและสารสนเทศร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานพนักงานนวดแผนไทยร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทย เพื่อส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน