การแสดงผล

+
-

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 พ.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
11 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่  
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561– 2580) และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย  
จึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถพัฒนาและยกระดับคน ให้พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน  
และแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ผ่านกลไกของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด เพื่อชี้แจง 
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับสัมมนา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจทิศทางการพัฒนากำลังคน ในสถานการณ์วิถีใหม่ของโลก ภาพรวมของระบบการจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายของกระทรวง และนโยบายของรัฐบาล นำไปสู่การพัฒนากำลังแรงงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการในโลกอาชีพปัจจุบันและอนาคต ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่